Nový územní plán – co to znamená pro Komín?

Nový územní plán – co to znamená pro Komín?

Připravuje se nový územní plán pro město Brno. Tento návrh plánu byl postoupen Radě města Brna k připomínkování. Okrašlovací spolek pro Komín poslal všem radním města Brna svoje připomínky za sebe, za Zelenou pro Komín i za Vás, kteří jste podepsali petici „Vymezme se proti vedení rychlostní silnice R43 východně od Mniší hory a napojením na křižovatku u UNI Hobby ve variantách S.2 a S.9.3“ (313 podpisů) a loni zorganizovanou petici „Braňme se silničnímu propojení v prostoru Medláneckého letiště“  (603 podpisů).

Také MČ Brno-Komín zaslala rozhodnutí Rady ze dne 7. 6. 2018 k rukám náměstka primátora Martina Andera, kde mimo nesouhlasu s propojovací komunikací Komín – Medlánky jsou i další body týkající se Komína. Například:

  • Nesouhlasíme s přemostěním řeky v úseku Komínské louky-Optátova dle stávajícího územního plánu
  • Řešte zahloubení Kníničské v úseku mezi zastávkou Svratecká a Podlesí
  • Řešte odpovídající rezervu pro vyřešení dopravní situace v oblasti Kníničská-Bystrcká, Palcary a mimoúrovňové křižovatky u UNIHOBBY včetně odpovídajícího napojení celé obchodní zóny (silniční a MHD).
  • Nesouhlasíme s vybudováním komunikace mezi bytovými domy Řezáčova 2-8 a garážemi v jižní části lokality Kn-3.

Na dopis nám odpověděl pan Ander v tomto zkrácením znění:

Rada města Brna připomínky projednala a doporučila Zastupitelstvu města Brna, aby na svém jednání den 19. června uložilo Kanceláři architekta města Brna úkol tyto podněty prověřit, navrhnout optimální řešení a formulovat je jako požadavek samosprávy města s cílem jeho uplatnění v nadcházejících fázích procesu pořizování nového Územního plánu města Brna. Další možností podávání požadavků bude veřejné projednání Návrhu ÚPMB předběžně v druhé polovině příštího roku. Plné znění textu dopisu naleznete zde: 2018_-_novy_uzemni_plan_-_odpoved_od_andera

Okrašlovací spolek bude i nadále sledovat vývoj nového územního plánu a bude vás informovat o dění na svých FB stránkách, webu www.okraslovacikomin.cz, ve vývěsní skříňce a v Komínském zpravodaji.

 

Eva Beranová (za Okrašlovací spolek pro Komín, zastupitel za Zelenou pro Komín)Powered by themekiller.com