Nechceme silnici, kvůli které by padl lesík u hřbitova a zabrala část hřbitova

Nechceme silnici, kvůli které by padl lesík u hřbitova a zabrala část hřbitova

Nesouhlas s návrhem na propojení rozvojové plochy kolem hřbitovního plotu přes lesík

Snaha napojit rozvojovou plochu bývalých zahrádek mezi hřbitovem ulicí Řezáčova a tzv. Dolinou (retenční nádrží) existuje dlouho. Na této neudržované a místy nebezpečné ploše se vlastníci snaží o výstavbu obytných domů. Bez dopravního napojení však na této ploše stavět není možné.

Na podzim byl předložen návrh na změnu územního plánu ve zrychleném řízení, která znamená, že by silnice napojující území měla vést v místě lesíka severní hranou hřbitova. Aby silnice mohla mít požadovanou šířku, bylo by potřeba posunout plot hřbitova velmi blízko rozptylové loučky. Tento návrh se nyní promítá i v návrhu nového územního plánu.

Takové řešení považujeme za nepřijatelné z těchto důvodů:

  1. V místě návrhu silnice je v současnosti významná skupina stromů (cca 150), která spoluvytváří prostor kolem hřbitova, a tak ho uzavírá po celé severní straně. Realizací návrhu by došlo k porušení uceleného prostorového řešení hřbitova i piety místa. Podle návrhu má navíc dojít k posunu hřbitovního plotu směrem k rozptylové loučce, což je zcela nemyslitelné. Výstavbou silnice by tak došlo k naprostému porušení piety a charakteru celého území. V textu odůvodnění je uveden argument, že k porušení piety nedojde. Opak je pravdou. Je velký rozdíl, jestli těsně kolem hřbitovního plotu vede silnice nebo rostou stromy.
  2. Stromy, které by z důvodu výstavby komunikace musely být pokáceny, mají velkou hodnotu i z hlediska kvality zeleně. Stromy jsou vzrostlé, některé z nich dlouhověké, ve vitálním stavu, právě odborně ošetřené. I v případě, že by došlo k odpovídající následné výsadbě, tak kvalitu stromů nahradí v plném rozsahu možná za několik desetiletí, navíc na zcela jiném místě.
  3. Pod stromy prochází pěšina, která je využívána pro bezpečný přístup do rekreační části zeleně kolem Komína (prostor lesa na Palackém vrchu, Medláneckého letiště, prostor retenční nádrže). Dopoledne je pěší cestička často využívána mateřskými školami, odpoledne dětmi pro bezpečný návrat ze školy zcela mimo automobilovou dopravu. Pěšina by vybudováním silnice byla zcela zničena bez možnosti náhrady jinde. Při budování komunikace v tomto místě by také mohlo dojít k poškození stávajících garáží, protože výstavba dopravního napojení bude probíhat v jejich bezprostřední blízkosti.

 

  1. Hned v naprostém sousedství severně jsou tři silnice vedoucí ke garážovým dvorům, které jsou dostatečně široké na to, aby v případě, kdy se investor rozhodne pro výstavbu, zahájí jednání s majiteli garáží o jejich nahrazení s cílem umožnit pohodlný příjezd na rozvojovou plochu. Nové garáže je možné nabídnout buď na novém stavebním pozemku blíž bytovým domům Řezáčova či nástavbou patrových garáží v lokalitě stávajícího garážového dvora. Velmi záleží na jednání s majiteli garáží, aby řešení bylo vhodné i pro ně.
  2. Pokud nebude proveden nemyslitelný posun hřbitovního plotu směrem k rozptylové loučce hřbitova, je prostor vymezený v navrženém řešení nedostatečně kapacitní pro silnici s chodníky, která je potřeba k obytnému bydlení plánovanému v navazující rozvojové ploše. Prostor je ze severní strany limitován trafostanicí a garážemi.

Zastupitelstvo MČ na svém jednání loni v říjnu doporučilo, aby byla znovu prověřena možnost jiného napojení. Také řada občanů proti tomuto necitlivému návrhu na změnu ÚP podala připomínku na OUPR. Připomínka zastupitelstva MČ nebyla zohledněna a návrh komunikace přes lesík je tak v návrhu nového územního plánu bohužel znovu jediným uvažovaným přístupem do lokality.

Proto jsme se rozhodli podat připomínku k návrhu územního plánu formou zástupce občanů.  Pro tuto formu připomínky – námitku, která má větší váhu, než je připomínka jednotlivců je nutno získat minimálně 200 podporovatelů (podpisů). Nechceme tímto „pouze“ blokovat majitele pozemků na Řezáčové a jejich stavební záměry, naším cílem je nalézt lepší možnost přístupu (příjezdu) do lokality než jak je aktuálně navrhováno.

Pokud máte zájem podpořit svým podpisem tuto námitku, udělejte tak do 22. června na těchto místech:

  • Café & Bistro Bílá Vrána – Kristenova 1
  • Restaurace U Kosa – Kristenova 14
  • ÚMČ Brno-Komín – Vavřinecká 15

 

Podpisový arch si můžete stáhnout zde, celé znění námitek je pak k prostudování zde.

 

Okrašlovací spolek pro Komín, z.s.

 Powered by themekiller.com